اثر تیمار مه پاشی اسید سالیسیلیک بر رشد، عملکرد و صفات کیفی توت فرنگی رقم کاماروسا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق اثر مه پاشی پنج غلظت اسید سالیسیلیک(2، 4، 6 و 8 میلی مولار به همراه شاهد) بر بوته های توت فرنگی رقم کاماروسا درکشت هیدروپونیک و شرایط گلخانه ای، بر رشد، عملکرد و صفات کیفی میوه ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بررسی شد. گیاهان توت فرنگی درمورد صفات رویشی مانند تعداد طوقه، وزن ریشه و وزن شاخساره، و صفات زایشی مانند عملکرد، تعداد و شکل میوه، و نیز برخی صفات کیفی میوه، میزان عناصر(کلسیم، منیزیم، پتاسیم و فسفر)، میزان ماده خشک و درصد خاکستر میوه بررسی شدند. در بین غلظت های مه پاشی شده سالیسیلیک اسید، غلظت 6 میلی مولار، بهترین اثر را بر صفات کیفی، رشد و عملکرد توت فرنگی داشته و سبب بیشترین میزان عملکرد میوه، سفتی بافت میوه، ویتامین ث، درصد مواد جامد قابل حل، میزان قرمزی (a*) میوه و pH آب میوه شد. همچنین درخشندگی(L*) میوه و درصد اسیدیته قابل تیتراسیون میوه نیز در حد بالایی قرار داشت. در تیمار شاهد اغلب صفات مورد اندازه گیری نامطلوب بوده و تنها در مورد ویتامین ث و وزن خشک میوه بالابود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Salicylic Acid Spray on Growth, Yield & Quality Attributes of Strawberry cv. Camarosa in Hydroponic Culture

چکیده [English]

Five levels of Salicylic Acid (SA), (0, 2, 4, 6 & 8 mM) were sprayed on strawberry cv. Comarosa fruit bearing plants in a hydroponic culture. Growth, yield & fruit quality attributes were assessed. Vegetative characteristics (crown number, root & shoot weight), reproductive traits (yield, fruit number as well as shape), fruit quality, macro elements (Ca, Mg, K & P), dry weight & ash were evaluated. Among treatments, the 6 mM of SA resulted in the most favorable effect on quality, growth & yield of strawberry. It also led to the highest yield, firmness, vitamin C, TSS, fruit redness rate (a*) and pH of the fruit juice. However fruit lightness (L*) and titrable acidity were relatively high for this concentration. Effect of control treatment on plants and fruit attributes was undesirable, except vitamin C & dry matter. SA of 8mM concentration produced larger fruits with higher moisture. However, TA, pH of fruit juice and TSS were high in this treatment, but the quality was very low. Effect of 4mM of SA on yield, firmness, a*, K content and moisture was favorable, but such other attributes as vitamin C content, dry matter and TA were very low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vegetative characters
  • fruit quality
  • storage life