مطالعه واکنش های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چمن Poa pratensis L. رقم ‘Barimpala’ تحت تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

2 دانشگاه گیلان

3 دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشگاه شهر کرد

5 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

چکیده

تنش خشکی یکی از مهم ترین عواملی است که رشد و کیفیت چمن را کاهش می دهد. به منظور مطالعه واکنش های چمن Poa pratensis رقم ‘Barimpala’ تحت دوره های زمانی تنش خشکی، بذور این چمن در گلدان های استوانه ایی به طول 60 سانتی متر و به قطر 15 سانتی متر در فضای آزاد کاشت شدند و آبیاری به نحوی انجام شد که آب به آرامی از انتهای زهکش گلدان خارج شود. پس از استقرار کامل گیاهان، آبیاری قطع گردید تا بیشتر گلدان ها به حدود 80 درصد خشکیدگی برسند. پس از آن آبیاری مجدد انجام شد. کلیه صفات مورد ارزیابی با فواصل پنج روزه اندازه گیری شدند. تنش خشکی رشد شاخساره، ارتفاع رشد، کیفیت ظاهری و میزان کلروفیل برگ را کاهش داد، درحالیکه با طولانی شدن تنش، نشت یونی (EL)، درصد خشکیدگی و میزان پرولین افزایش پیدا کرد. با انجام آبیاری مجدد، درصد خشکیدگی کاهش یافته و پس از گذشت 11 روز مشابه گیاهان شاهد شد. در گیاهان در معرض تنش خشکی محتوای نسبی آب برگ (RWC) از روز 5 به بعد کاهش یافت. تنش اکسایشی منجر به افزایش پراکسیداسیون لیپید شد. تیمار آبیاری بر طول و وزن خشک ریشه اثر معنی داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Morphological, Physiological and Biochemical Responses of Poa pratensis L. (Kentucky bluegrass) cv. ’Barimpala‘ to Drought Stress Conditions

نویسنده [English]

  • Maryam Tatari 1
1
2
3
4
5
چکیده [English]

Drought stress is one of the phenomena that adversely affects growth and quality of plants, with turfgrass being no exception. For a study of the responses of Poa pratensis L. cv. ’Barimpala‘ to time periods of drought stress, turfgrass seeds were cultivated at 60cm depths in cylindrical pots of 15cm diameters and placed outdoors. Plants were daily irrigated to the point until drainage occurred. Following the establishment of the plants irrigation was withheld until leaf wilting occurred in most plants to a level of 80% when they were rewatered. All the traits were assessed within 5d intervals throughout the experiment. Drought stress declined shoot growth, shoot height, grass quality and chlorophyll content, while electrolyte leakage, leaf wilting and proline contents being increased with prolonged stress. Leaf wilting decreased during rewatering and at 11d was similar to control plants. In stress conditions, RWC decreased after 5d past. Oxidative injury was induced due to increase in lipid peroxidation. Drought stress had no effect on height and dry weight of roots. Activities of Catalase (CAT), Ascorbate Peroxidase (APX) and Peroxidase (POD) were not significantly different from control plants up to 5d past then began to increase at 10d.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poa pratensis
  • Kentucky bluegrass
  • Barimpala
  • Drought
  • Antioxidant
  • Lipid Peroxidation
  • proline