ارزیابی وضعیت تکثیر آلل های ناسازگاری در گونه های مختلف بادام های وحشی و گونه های خویشاوند آن به روش PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد، واحد علوم وتحقیقات، تهران

2 هیات علمی

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش باغبانی، کرج

چکیده

خودناسازگاری در بادام توسط یک مکان ژنی با چندین آلل کنترل می شود. در این آزمایش بررسی تنوع آلل های احتمالی ناسازگاری با استفاده از واکنش زنجیره پلی مراز در 96 نمونه از گونه های مختلف بادام و گونه های خویشاوند آن انجام شد. واکنش زنجیره پلیمراز با استفاده از سه جفت آغازگر دژنره (PaConsI-F/EM-PC1consR، PaConsI-F/EM-PC3consR، EM-PC2consF/EM-PC3consR)، یک جفت آغازگر اختصاصی ناسازگاری (AmyC5R/ AS1II)، یک جفت آغازگر اختصاصی خودسازگاری (AmyC5R / CEBASf) و یک سری آغازگر چندگانه (CEBASf/AmyC5R / AS1II) انجام شد و در مجموع 155 آلل ناسازگاری تکثیر شد. محدوده اندازه نوارها و تعداد آلل های تکثیر شده بیشتر از مقادیری است که در گزارش های قبلی آمده است. آلل های تکثیر شده با آلل های گزارش شده در ارقام بادام مقایسه و نامگذاری شدند. آلل های S9، S2، S13 و S25 به ترتیب با 26/12، 39/8 ، 74/7 و 74/7 درصد بیشترین فراوانی را نشان دادند. نوارهای مربوط به آلل های S16، S17، S18، S19،S22 ، S28 و S30 در نمونه های مورد مطالعه مشاهده نشدند و آلل های S15 و S26 نیز با 65/0 درصد کمترین فراوانی را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of S-allele Amplification in Wild Almond Species and in Related Species Using PCR

چکیده [English]

Almonds are self incompatible, the incompatibility being controlled by a multi allelic (S-alleles) single gene. The incompatibility alleles were studied in 96 samples of wild almonds and related Prunus species from 10 taxonomic groups. Polymerase Chain Reactions were carried out with six primer sets including: three degenerate primer pairs (PaConsI-F(FAM)/EM-PC1consRD, PaConsI-F(FAM)/EM-PC3consRD, EM-PC2consFD/EM-PC3consRD), one primer pair (AS1II/AmyC5R), one allele specific primers pair (CEBASf/AmyC5R), and a set of multiplex primer (AS1II/CEBASf/AmyC5R). The number of amplified bands (155) as well as their size ranges were recorded as higher than those in the previous reports. None of the primer sets amplified self compatibility allele (Sf). The sizes of amplified alleles compared with previous reports in almond cultivars, and the alleles were labeled accordingly. Alleles S9, S2, S13, and S25 had highest frequencies (12.26, 8.39, 7.74 and 7.74 respectively). Alleles S16, S17, S18, S19, S22, and S28 were not observed, and while S15 S26 were of the lowest frequency (0.65) in the studied samples. Presumably, geographical distribution of these species had influenced their S-allele frequencies. The putative groups were clustered by using amplified allele sizes from the first degenerate primers (PaConsI-F(FAM)/EM-PC1consRD). This clustering was in match with botanical classification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self incompatibility
  • Specific primers
  • Allele frequencies
  • Georaphical distribution