ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و پومولوژیکی ژنوتیپ¬های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در شمال استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، استاد، میوه¬کاری

3 پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

4 سازمان جهاد کشاورزی شهرستان اقلید، فارس

چکیده

اولین قدم در برنامه¬های اصلاحی گردو، بررسی تنوع ژنتیکی¬ جمعیت¬های آن و گزینش ژنوتیپ¬های امیدبخش و برتر از میان آن¬ها است. به منظور ارزیابی ژنوتیپ¬های بذری گردوی شهرستان اقلید، به عنوان یکی از مراکز مهم کشت و تنوع گردو در استان فارس و کشور، پژوهشی طی سال¬های 1389-1388 انجام شد. در این تحقیق، بر اساس اطلاعات جهاد کشاورزی و باغداران، 110 ژنوتیپ انتخاب شد که پس از مشاهدات اولیه، بر اساس عدم تظاهر علائم بلایت و سرمازدگی و وزن میوه بالاتر از 5/6 گرم، از میان آن¬ها تعداد 48 ژنوتیپ برای مطالعات بعدی گزینش گردید. در ادامه پژوهش، صفات فنولوژیکی و پومولوژیکی ژنوتیپ¬های منتخب، بر اساس دو توصیف نامه IPGRI و UPOV مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، دامنه تغییرات وزن میوه، وزن مغز، درصد مغز و ضخامت پوست سخت به ترتیب بین 8/19-6/8 گرم، 5/9-8/2 گرم، 6/62-5/17 درصد و 3-86/0 میلی¬متر بود. در این ارزیابی، ژنوتیپ¬های E5، E9، E20، E22، E26، E28، E30، E34، E35، E36 و E49 به عنوان ژنوتیپ برتر انتخاب گردیدند که وزن میوه و مغز آن¬ها بین 8/19-11 و 2/9-5/6 گرم متغیر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Morphological, Phenological and Pomological Diversity of Some Persian Walnut (Juglans regia L.) Genotypes North of Fars Prouince

نویسنده [English]

  • Kazem Arzani 2
1
2
3
4
چکیده [English]

The initial step in any breeding program including the breeding of walnut is an evaluation of the genetic diversity of its population and on identification of its superior and promising genotypes. This research was carried out during 2009-2010 growing seasons to evaluate the walnut genotypes, population grown in the vicinities of Eghlid city, as one of the richest walnut population regions in the North of Fars Province, Iran. According to local Ministry of Jehad Agriculture Office expert,s recommendations, and also orchard owners, views, 110 walnut genotypes were selected. Following primary observations based upon the fruit, not showing any symptoms of blight and chilling with nut weight being more than 6.5 g, 48 genotypes were selected for further evaluations. Phenological and pomological traits of selected genotypes were evaluated according to UPOV and IPGIRI descriptors. The results revealed that nut weight, kernel weight, kernel percentage and shell thickness varied in the ranges of: 8.6-18.8 g, 2.8-9.5 g, 17.5-62.6 % and 0.86-3 mm, respectively. The superior and promising genotypes included E5, E9, E20, E22, E26, E28, E30, E34, E35, E35 and E49, for which the nut and kernel weights varied within the ranges of 11-19.8 and 6.5-9.2 g.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eghlid
  • Morphological diversity
  • Cluster Analysis
  • Correlation
  • Kernel percentage
  • Lateral bearing