اثر سیلیسیم در محیط آبکشت بر صفات کمی و کیفی رز شاخه بریده Rosa xhybrida ‘Hot Lady’ تحت شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

2 پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تغذیه سیلیسیم (Si) در رفع اثرهای زیان آور شوری بر صفات کمی و کیفی و انباشتگی برخی از یون¬ها، رقم Hot Lady گل رز شاخه بریده در محیط آبکشت پرورش یافت و غلظت¬های مختلف عنصر سیلیسیم (0،50، 100 و 150میلی¬گرم در لیتر) از منبع سیلیکات پتاسیم، همراه با اثر متقابل آن با 28 میلی مولار NaCl (dS m-18/3EC≈) با سه تکرار در یک طرح بلوک کامل تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیلیسیم در دو غلظت 50 و 100 میلی¬گرم در لیتر اثر سودمندی بر رشد و کیفیت گل¬های رز تحت شرایط آبکشت دارد. همچنین سیلیسیم توانست کیفیت ظاهری و عمر سردخانه ای گل را از طریق حفظ نفوذپذیری غشاهای سلولی بهبود بخشد و اثر سوء تنش شوری را در این رقم به حداقل برساند. افزایش جذب پتاسیم، کلسیم و فسفر وکاهش انتقال سدیم در بین تیمارهای در معرض شوری، مربوط به تیمار 50 و 100 میلی¬گرم در لیتر می¬باشد که هم در مورد ساقه و هم برگ صادق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Silicon on Quality and Quantity of Cut Roses (Rosa xhybrida ‘Hot Lady’) Under Salt Stress Conditions

چکیده [English]

To investigate the role of Silicon (Si) in alleviating the effects of salinity on quality and quantity of cut rose flowers ‘Hot Lady’cultivar was grown in hydroponic culture media. Different levels of silicon (0, 50, 100 and 150 mg L-1) as Si were mixed with 28 mM NaCl (EC ≈3.8 dS m-1) levels, used in an RCBD experimental design.The results indicated that Si in 50 and 100 mg L-1 had beneficial effects on growth and quality of cut roses and also could alleviate the deleterious effects of salt stress on storage life and quality of cut flowers by decreasing electrolyte leakage percentage. K, Ca and P absorption increased and Na decreased in leaf and shoot of Si received plants. However, 150 mg L-1 Si with or without NaCl couldn’t affect all of measured traits. This finding indicated that the stimulation of the vegetative growth of roses by Si under salinity conditions was due to mitigation of toxic Na or Si effects on cell wall and ion distribution in treated plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potassium Silicate
  • Ion leakage percentage
  • storage life
  • Chlorophyll