اثرات اسانس و عصاره میخک (Eugenia caryophyllata) بر برخی ویژگی‌های کیفی انگور طی دوره انبارداری

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشدگروه علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

استفاده از ترکیبات طبیعی نظیر اسانس‌ها و عصاره‌های گیاهی راهبرد مناسبی در کنترل پوسیدگی‌های پس از برداشت و به تأخیر انداختن پیری بافت‌های گیاهی معرفی شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات اسانس (به روش تدخینی) و عصاره‌ی میخک (به روش غوطه‌وری) روی کنترل پوسیدگی و برخی ویژگی‌های کیفی انگور بی‌دانه سفید طی انبارداری انجام شد. خوشه های انگور پس از تیمار با غلظت‌های مختلف اسانس (0، 50، 100، 150، 300 و 450 میکرولیتر در لیتر) و عصاره میخک (0، 150، 300، 450 و 600 میکرولیتر در لیتر) به مدت 40 روز در دمای 1 درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. اسانس میخک در غلظت‌های مختلف، پوسیدگی، تلفات آب، تجمع مواد جامد محلول، چروکیدگی و قهوه‌ای شدن چوب خوشه، قهوه‌ای شدن و ریزش حبه را طی مدت انبارداری کاهش داد. همچنین سرعت کاهش محتوای فنل کل، کاهش اسیدیته و نرم شدن حبه‌ها را به تأخیر انداخت و نهایتاً موجب افزایش مدت نگهداری میوه‌ها شدند. غلظت های کم‌تردر افزایش عمر انباری مفیدتر ارزیابی شدند. کاربرد عصاره میخک با توجه به کنترل ضعیف تر پوسیدگی و نیز وقوع کاهش آب و قهوه‌ای شدن چوب خوشه در تمامی غلظت‌های به‌کار‌رفته، علی رغم ویژگی‌های مفید آن طی مدت انبارداری به‌عنوان راه‌کاری تجاری برای افزایش انبارمانی انگور قابل توصیه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Essential Oil and Extract of Clove Buds (Eugenia Caryophyllata) on Some Quality Characteristics of Table Grapes During Storage

نویسندگان [English]

  • zahra vesal talab 1
  • mansoor gholami 2
1
2
چکیده [English]

Use of such natural compounds as essential oils and plant extracts is considered as a safe method in control of postharvest diseases as well as delay in plant tissue senescence. In this study, the effects of clove essential oil and extract was investigated on decay control and on some quantitative characteristics of table grapes during storage. Grape bunches, after having been treated with different concentrations of clove essential oils (0, 50, 100, 150, 300, 450 and 600 µl/L) and as well with extract (0, 150, 300, 450 and 600 µl/L), were kept at 1C for 40 days. Clove essential oil proved to be effective in decay control, water loss, SSC, browning and shriveling of rachis and against berry shed. Also decrease in berry total phenol content, acidity and softening was delayed, causing increased storage life of fruits. Lower concentrations were more effective in enhancing storage life. Clove extract application, in spite of useful effects, could not be an advisable commercial method for increasing grape storage life, because of its weak decay control, water loss and browning of rachis in all its concentrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural compounds
  • postharvest life
  • Thompson Seedless grapes