نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ودانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در این تحقیق به منظور افزایش عمر گلجا و حفظ کیفیت گل های شاخه بریده آلسترومریا رقم‌های ‘Odessa’ و ‘Sacramento’ اثرات تیمار کوتاه مدت تنظیم کننده‌های رشد گیاهی جیبرلین و سیتوکینین مورد بررسی قرار گرفت. گل‌ها در غلظت های مختلفی از اسیدجیبرلیک و تی‌دیازورون برای مدت 24 ساعت قرار گرفتند. سپس گل‌های شاخه بریده در محلول نگهدارنده حاوی ساکاروز 2 % و نانوسید ppm 2 قرار گرفتند و عمر گلجا و صفات کیفی آنها در روزهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، در رقم ‘Odessa’ تیمار اسید جیبرلیک 300 میکرومولار باعث افزایش طول عمر گل و تیمارهای اسید جیبرلیک با غلظت‌های 150 و300 میکرومولار باعث افزایش طول عمر برگ شدند. در رقم ‘Sacramento’ تیمار اسید جیبرلیک 300 میکرومولار در افزایش طول عمر برگ بسیار مؤثر بود ولی در افزایش طول عمر گل در این رقم محلول نگهدارنده مؤثرتر بود. همچنین وجود ماده آنتی باکتریال نانوسید باعث کاهش شدید رشد میکروارگانیسم‌ها در محلول نگهدارنده در مقایسه با شاهد (آب مقطر) و وجود ساکاروز 2% نیز باعث رفع کمبود کربوهیدرات‌های مصرف شده در فرایند تنفسی گل‌های شاخه بریده شدند. در همه تیمارها به جز تیمار شاهد، وزن تر نسبی و مواد جامد محلول در ساقه افزایش یافتند. همچنین در روز دوازدهم آزمایش، تیمار اسید جیبرلیک 50 و 150 میکرومولار در رقم ‘Odessa’ و تیمار اسید جیبرلیک 300 میکرومولار در رقم ‘Sacramento’ ، بیشترین میزان کلروفیل کل در برگ را داشتند. در نهایت تیمار اسید جیبرلیک 300 میکرومولار در رقم‌های ‘Odessa’ و ‘Sacramento’جهت افزایش عمر گلجا و کیفیت گل ها توصیه می‌شود. ‘Odessa’ به عنوان رقم برتر نسبت به ‘Sacramento’ در نظر گرفته شد و نانوسید نیز در محلول نگهدارنده به عنوان ماده آنتی‌باکتریال مناسبی معرفی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on The Effect of Plant Growth Regulators Gibberellic Acid and Thidiazuron on Vase Life and Qualitative Traits of Two Cultivars of Alstroemeria: ‘Odessa’ and ‘Sacramento’

نویسندگان [English]

  • bita hokmabadi 1
  • yoones mostofi 2
  • sepide kalatejari 3

چکیده [English]

The effect of plant growth regulator short time treatments ( GA3 and TDZ) on the increase of vase life and qualitative traits of Alstroemeria cultivars ‘Odessa’ and ‘Sacramento’ were investigated. Cut flowers were treated with 24h pulse treatments which included different concentrations of GA3 and TDZ. Cut flowers were later held in preservative solution (Sucrose 2% +Nanosid 2ppm) and then their vase life and qualitative traits evaluated on different days. The results indicated that GA3 300 µM treatment in ‘Odessa’ increased flower longevity while GA3 150 and 300 µM treatments increased leaf longevity. Moreover, GA3 300 µM treatment in ‘Sacramento’ deeply prevent affected the prevention of leaf senescence whereas the preservative solution more conspicuously affected the increase of flower longevity. In addition, 2ppm antibacterial Nanosid diminished the growth of microorganisms in preservative solution, in comparison with control (distilled water) and 2% Sucrose overcome the lack of carbohydrates in respiration process in cut flowers. Relative fresh weight and total soluble solids in stem increased in all treatments except in control. Also, GA3 (50, 150 µM) in ‘Odessa’ and GA3 300 µM in ‘Sacramento’ exhibited the maximum rate of total chlorophyll on the 12th day. Consequently, short duration treatment with 300 µM of GA3 is recommended in increasing the vase life and quality of cut flowers in ‘Odessa’ and ‘Sacramento’. Odessa’ is considered as a superior cultivar over ‘Sacramento’ and Nanosid in preservative solution being acknowledged as an appropriate antibacterial agent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alstroemeria
  • Gibberellic acid (GA3)
  • Nanosid
  • Thidiazuron (TDZ)