بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های آلوی وحشی و تجاری با استفاده از مارکر ملکولی SSR

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه آلو یکی از درختان میوه مهم در بسیاری از کشورهای جهان می‌باشد. آگاهی از تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم‌های موجود امکان انتخاب والدین در بهبود برنامه‌های اصلاحی را فراهم می‌کند. جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی و مشخص نمودن روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ‌های آلوی ایران (رامسر، کرج و مشهد) و ژنوتیپ‌های تجاری موجود در مرکز تحقیقات گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران و همچنین نمونه میروبالان از هشت نشانگر ریزماهواره استفاده شد. این نشانگرها تعداد 68 آلل در مجموع هشت جایگاه ریزماهواره در ژنوتیپ‌‌های مورد بررسی تولید کردند. مکان‌های ریزماهواره UDA-005 و UDP98410 با 12 آلل بیشترین و مکان‌ ریزماهواره CPSCT026 با چهار آلل کمترین تعداد آلل را در بین نشانگرها تولید کردند. میانگین تعداد آلل‌های مؤثر (ne) 1/4 با حداکثر 6/6 آلل در مکان ریزماهواره UDA-005 و حداقل 7/2 درASSR71 بود. میانگین هتروزیگوتی مورد انتظار در بین مکان‌ها 73/0 بود که از 58/0 در ASSR71 تا 86/0 در مکان ریزماهواره UDA-005 متفاوت بود. میانگین هتروزیگوتی مشاهده شده 49/0 بود که از 34/0 در UDP98410 تا 71/0 در مکان ASSR72 متغیر بود. میانگین شاخص جریان ژنی (Nm) در بین همه مکان‌ها 22/1 بود که نشان می‌دهد مبادله مواد ژنتیکی (بذر، گرده و غیره) بین محل‌های جغرافیایی مورد نظر انجام شده است. محتوای اطلاعات چندشکلی در بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی از 52/0 تا 80/0 با میانگین 69/0 ارزیابی شد که هتروزیگوتی بالا را در بین ژنوتیپ‌های آلو نشان داد. گروه‌بندی نمونه‌ها از روش تجزیه خوشه‌ای بر اساس ضریب تشابه SMC انجام شد و دندروگرام با استفاده از روش Unweighted Paired Group Method of Arithmetic Means رسم گردید. گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها با مناطق جغرافیایی مطابقت نداشت به طوریکه آلوهای مناطق متفاوت در گروه‌های ژنتیکی مجاور هم قرار گرفتند ولی تفاوت مشخصی بین ژنوتیپ‌های هگزاپلوئید و دیپلوئید مشاهده شد به گونه‌ای که ژنوتیپ‌های هگزاپلوئید در فاصله 66/0 از بقیه ژنوتیپ‌ها جدا شدند و در یک گروه قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از ماتریس تشابه کمترین تشابه ژنتیکی (506/0) و بیشترین آن (92/0) و متوسط تشابه بین کل ژنوتیپ ها 77/0 بود که با متوسط تشابه گزارشات قبلی در ژنوتیپ‌های مشابه با استفاده از دیگر نشانگرها (71/0) مطابقت نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Diversity of Wild and Commercial Genotypes of Plum Using SSR Molecular Marker

نویسندگان [English]

  • marziye etehadpoor 1
  • mohammad reza fattahi moghadam 2
  • zabihollah zamani 3
چکیده [English]

Japanese plum (Prunus salicina Lindl.) having originated from China, is now one of the important fruit trees in many countries in the world. Knowledge of genetic diversity among existing germplasms provides the possibility of parental selection in breeding improvement programs. For assessment of genetic diversity and relationship among genotypes in Iran (Ramsar, Velyan Karaj and Mashhad) and four commercial cultivars availabe at the Research Center, Dept. Of Horticultural sciences, University of Tehran, as well as Mirobolan cultivar, eight microsatellite loci were employed. These markers produced a total of 68 bands in the studied genotypes. UDA-005 and UDP98410 loci produced the highest number of alleles (12) while CPSCT026 locus rendered the lowest (4). The average effective allele was recorded 4.1 with a maximum of 6.6 alleles at UDA-005 microsatellite site and a minimum of 2.7 at ASSR71. The average expected heterozigosity in all loci was 0.73 varying from 0.58 at ASSR71 to 0.86 at UDA-005 microsatellite locus. The average observed heterozigosity was 0.49 differing from 0.34 at UDP98410 to 0.71 at ASSR72 loci. Gene flow index (Nm) was 1.22 on the average at all loci showing the exchange of genetic material (seeds, pollen, etc.) among the locations. The mean of Polymorphic Information Content (PIC) being 0.69, indicated high heterozigosity rate among plum genotypes. Cluster analysis based on SMC similarity coefficients and UPGMA method was performed. According to clusters, groups were not in match with the geographical distribution so that genotypes with different distributions were located in same groups but there exicted certain differences between hexaploid and diploid genotypes. Based on the results of similarity matrix, the lowest and the highest genetic similarities were recorded as 0.506 and 0.92 respectively. Average similarity among genotypes recorded as 0.79, corresponding to a previous report with an average similarity whithin the same studied genotypes, using RAPD markers, (0.71).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic diversity
  • Mirobalan
  • plum
  • Rootstock