مطالعه تغییرات فصلی در رنگ گیری، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و کیفیت ماندگاری گل های بریده آلسترومریا

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 استادیار، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 دانشیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

4 استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

عدم امکان کنترل صحیح دما و شدت نور، عامل اصلی محدوده کننده پرورش گیاهان در گلخانه‌های پلاستیکی است. کیفیت و عمر گلجایی گل‌های بریده بیشتر تحت تاثیر دمای گلخانه قرار می گیرند. آلسترومریا برای رشد و گلدهی به دمای خنک نیاز دارد. در این پ‍ژوهش،‌ تغییرات در ماندگاری و‌ کیفیت گل‌ها از جمله طول ساقه، تعداد گلچه در هر گل آذین و‌ رنگ‌گیری گل ها در ارتباط با غلظت آنتوسیانین و فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز (PAL) در سه رقم آلسترومریا، ‘سوکاری’، ‘بوردو’ و ‘مدنا’ طی ماه های تابستان و پاییز در گلخانه پلاستیکی بررسی شد. نتایج نشان داد که بالا رفتن دما در ماه‌های تابستان بطور معنی داری باعث کاهش کیفیت و ماندگاری گل ها شده است، اما خنک شدن دما در آخر تابستان و پاییز سنتز آنتوسیانین و رنگ‌گیری گل ها را بهبود بخشید. همچنین معلوم شد که حساسیت ارقام مختلف آلسترومریا نسبت به دمای بالای فصل تابستان بطور معنی داری با یکدیگر متفاوت می‌باشند. در این پژوهش، افزایش دما منجر به افزایش فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز (PAL) در گلبرگ ها شده است، بنابراین آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز (PAL) ممکن است به‌عنوان آنزیم کلیدی سنتز کننده آنتوسیانین در گل های آلسترومریا نباشد. افزایش دما در رقم ‘بوردو’ باعث کاهش تعداد گلچه در گل آذین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Seasonal Variation in Pigmentation, Phenylalanine Ammonia Lyase Activity and Quality preservation of Cut Alstroemeria Flowers

نویسندگان [English]

  • somaye ghasemi omran 1
  • mahmood ghasem nejad 2
  • abdollah hatamzade 3
  • davood bakhshi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The close to impossible correct controlling of the temperature and light intensity is the main limiting factors of growing plants in the plastic covered greenhouses. Quality and vase life of cut flowers are mostly influenced by greenhouse temperature. Alstroemeria needs cold temperature for growth and flowering. In the current study, the such changes in vase life and flower quality as stem length, the number of flowers per inflorescence, and flower pigmentation in relation with anthocyanin concentration and Phenylalanine ammonia lyase (PAL) activity was investigated for three Alstroemeria cultivars namely: ‘Bordeaux’ , ‘Sukari’, and ‘Modena’ during the growing season in summer and autumn in plastic greenhouses.The results indicated that increase in temperature during summer resulted in declining flower quality and vase life, in contrast, cold temperature in late summer and early autumn enhances biosynthesis of anthocyanin and flower pigmentation. There were significant differences observed between Alstroemeria cultivars as regards high temperature during the summer season. In this study, high temperature induced Phenylalanine ammonia lyase (PAL) activity in petals, making one conclude that Phenylalanine ammonia lyase (PAL) enzyme might not be a key enzyme for biosynthesis of anthocyanin in Alstroemeria flowers. With increase in temperature, the number of flowers were shown to decrease in ‘Bordeaux’ cultivar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Light
  • temperature