بررسی عوامل محیطی موثر بر برخی از خصوصیات بیولوژیکی گل در چهار رقم زردآلوی ایرانی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

زردآلو از جایگاه مطلوبی در اقتصاد صنعت میوه برخوردار است. محدود بودن دامنه سازگاری اکولوژیکی یکی از عوامل محصول‌دهی نامنظم در این گونه است. هدف از این مطالعه بررسی اثر دمای محیط در مرحله پیش از گلدهی روی برخی از خصوصیات گل در چهار رقم زردآلوی تجاری با نام‌های نصیری، نوری، شاهرودی و جهانگیری می‌باشد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد دمای محیط از طریق تاثیر بر اندام‌های زایشی گل از جمله سلامت دانه‌گرده و مادگی نقش مهمی در میزان باروری ارقام ایفا می‌نماید، به طوری که در سال اول، جوانه‌زنی دانه‌گرده به علت سرمای طولانی و شدید زمستان به میزان زیادی کاهش پیدا نمود و در سال دوم احتمالا به علت وجود زمستان گرم مرحله نهایی نمو مادگی با مشکل مواجه شد و مادگی‌های با خامه کوتاه و تخمدان غیر متورم در بعضی ارقام از جمله جهانگیری و نوری مشاهده شد. دو رقم دیگر در سال دوم مادگی‌های طبیعی‌تری تولید نمودند. علت وجود تفاوت در بین ارقام را می‌توان به مسئله تناوب باردهی و ذخیره کربوهیدراتی آنها و حساسیت رقم جهانگیری به زمستان‌های گرم نسبت داد. در رقم نصیری درصد چند‌تخمکی در سال 88-87 کاهش یافت. از طرف دیگر در این سال به علت تامین زودتر سرمای تجمعی، گلدهی ارقام زودتر اتفاق افتاد و دچار مشکل سرمازدگی بهاره شدند. طبق نتایج، نوسانات دمایی در هر دو سال به نحوی کیفیت گل را تحت تاثیر قرار داد. در کل زمستان سرد و یکنواخت در سال 87-86 شرایط مناسب‌تری برای نمو اعضاء گل و تشکیل میوه زردآلو فراهم کرد. جوانه زنی دانه گرده در این سال کاهش یافت اما به علت عدم وقوع سرمازدگی بهاره باردهی ارقام به صورت مطلوب انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Environmental Factors Affecting some of the Biological Characteristics of Flower in Four Iranian Commercial Apricot Cultivars

نویسندگان [English]

  • fatemeh nekoonam 1
  • mohammadreza fattahimoghadam 2
  • ali ebadi 3
چکیده [English]

Apricot belongs to the Rosaceae family and is considered as an economically important Fruit among others. Irregular bearing is a shortcoming in apricot production which is partly due to its limited ecological adaptation. The aim of this study was to investigate the effects of temperature prior to flowering stage on some characteristics as related to flowering organs. In two consecutive years, some traits were recorded in four commercial apricot cultivars namely: ‘Nasiri’, ‘Noori’, ‘Jahangiri’ and ‘Shahroudi’.Results indicated that temperature influenced the plant’s flower reproductive organs, pollen and pistil performance which in turn played an important role on flower fertility. During the first year, pollen germination was considerably low due to a very cold winter while in the second year the final development stage of pistil failed because of becoming confronted with a warm winter. Pistils with shorter style and non-swollen ovaries were observed in some cultivars including ‘Jahangiri’ and ‘Noori’. The two other cultivars produced a higher percentage of normal pistils during the second year. Differences between cultivars would be attributed to carbohydrate storage and sensitivity of ‘Jahangiri’ to warm winters. In ‘Nasiri’ double pistil and multiple ovule percentage decreased during the second year. On the other hand, in year 2007-2008cultivars exhibited early flowering due to easily meeting the chilling requirement but faced spring frost damage. According to the obtained results, temperature fluctuation affected flower quality in either on year. Continuous cold winter provided more suitable conditions for organogenesis and fruit set in year 2006-2007. In this year, pollen germination decreased because of cold winter but, in total, fruit set was at its optimum level because of good pistil’s performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flowering time
  • Pistil performance and Carbohydrate storage
  • Pollen germination
  • temperature