مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس مرزنجوش (Origanum vulgare L. ssp. vulgare) جمع آوری شده از جنوب چالوس در مراحل گلدهی و بذردهی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده گیاهان دارویی، تهران

چکیده

مرزنجوش (Origanum vulgare L.) گیاهی از خانواده نعناع و بومی ایران می باشد. این گیاه علاوه بر استفاده در طب سنتی به عنوان داروی مسکن، مدر، معرق و ضد عفونی کننده، در درمان بیماری های مربوط به معده و روده و همچنین یبوست کاربرد فراوانی دارد. گونه های جنس مرزنجوش به طور گسترده ای در صنعت ادویه مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه، پیکره ی رویشی یک زیرگونه از این گیاه (Origanum vulgare ssp. vulgare) پس از جمع آوری از منطقه جنوب چالوس در دو مرحله ی نموی گل و بذر به روش تقطیر با آب اسانس گیری شد. اسانس های استخراج شده بوسیله دستگاههای GC و GC/MS آنالیز شدند. 19 ترکیب در مرحله ی گلدهی شناسایی گردید که 99 درصد از ترکیبات اسانس را تشکیل دادند. ترکیبات غالب اسانس مربوط به این مرحله از گیاه عبارت بودند از: لینالیل استات (2/27%)، گاما-ترپینن (5/16%)، 3-اکتانون (9/10%)، بتا-پینن (4/8%) و کارواکرول (4/6%). در مرحله ی بذردهی نیز 6/98 درصد از ترکیبات شناسایی شده ی اسانس شامل 22 ترکیب بودند که کارواکرول (2/23%)، آلفا-پینن (8/15%)، بتا-پینن (7/10%) و ترانس-کاریوفیلن (3/5%) به عنوان غالب ترین ترکیبات شناسایی شدند. بر طبق نتایج GC/MS مونوترپن ها به عنوان مهمترین اجزای اسانس در هر دو مرحله تشخیص داده شدند. درصد ترکیبات دیگر اسانس برای مراحل نموی گل و بذر به ترتیب برابر با 8/16 و 7/5 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Essential Oil Chemical Composition of Origanum Vulgare L. Ssp. Vulgare Collected in its Flowering and Seed Stages from Southern Region of Chalus

نویسندگان [English]

  • seyedali andi 1
  • vahide nazeri 2
  • javad hadian 3
چکیده [English]

Oregano (Origanum vulgare L.), a native plant from Iran, belongs to Lamiaceae family. This species is traditionally utilized as sedative, diuretic, sweater and antiseptic, It is also used to treat of gastrointestinal diseases and constipation. Origanum species are widely used in spice industry. In this study, the essential oil of the aerial parts of a subspecies from this plant namely Origanum vulgare ssp. vulgare was isolated through hydro-distillation following its collection from South region of Chalus in its flowering as well as in seed stages. The extracted essential oils were analyzed through GC and GC/MS systems. Nienteen compounds were identified in the extracted essential oil in the flowering stage which constituted about 99% of the total oil. The latter sample was found to be rich in linalyl acetate (27.2%), ?-terpinene (16.5%), 3-octanone (10.9%), ?-pinene (8.4%) and carvacrol (6.4%). The 22 identified compounds made up 98.6% of the essential oil in seed stage, carvacrol (23.2%), ?-pinene (15.8%), ?-pinene (10.7%) and trans-caryophyllene (5.3%) constituted the main compounds. According to the GC/MS results, the monoterpenes were characterized as the most predominant essential oil fraction in either stage. The percentages of the other components of the oils were 16.8 and 5.7 for the plant at flowering and at its seed stages, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carvacrol
  • Essential oil
  • Flowering and seed stages
  • GC/MS analysis
  • Linalyl acetate
  • Origanum vulgare ssp. vulgare