بررسی امکان ایجاد همگروه (کلون) از طریق سوخیزه در تره ایرانی ((Allium ampeloprasum ssp.persicum

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

4 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

5 استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر بنزیل آدنین و شرایط دمای انبار بر تشکیل سوخیزه، درصد جوانه زنی و رشد آن در تره ایرانی (Allium ampeloprasum ssp.persicum) بود. به منظور تشکیل سوخیزه، گل آذین های نابالغ با غلظت های مختلفی از بنزیل آدنین (0، 10، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) تیمار شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد. نتایج نشان داد که هم? غلظت های بنزیل آدنین به جز تیمار شاهد در بیشتر از 90 درصد بوته ها سوخیزه تشکیل دادند. سپس سوخیزه های حاصل در دو شرایط دمایی (31 و 9 درجه سانتی گراد) انبار شدند تا درصد جوانه زنی و رشد رویشی آن ها ارزیابی شود. غلظت های مختلف بنزیل آدنین و شرایط دمای انبار اثری بر درصد جوانه زنی سوخیزه ها نداشتند اما سوخیزه های درشت (قطر بیشتر از 3 میلی متر) درصد جوانه زنی بالاتری از سوخیزه های ریز (قطر کمتر از 3 میلی متر) را نشان دادند. تیمار دمایی اثری بر صفات رویشی نداشت اما تیمارهای مختلف بنزیل آدنین در سطح 5 درصد دارای تفاوت معنی دار بود و همه سوخیزه های حاصل گیاهان طبیعی تولید کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Possibility of Creation of Colon through Bulbil in Iranian Tareh (Allium Ampeloprasum Ssp.Persicum)

نویسندگان [English]

  • zahra safari 1
  • abdolkarim kashi 2
  • emad shahmansoori 3
  • aliakbar heydarizafre 4
  • sepide kalatejari 5
چکیده [English]

The aim followed in this research was to determine the effect of Benzyladenin and storage conditions on bulbil formation, germination percentage and growth in Iranian Tareh (Allium ampeloprasum ssp.persicum). Immature inflorecences were treated with different concentrations (0,10,50 and 100 ppm) of BA to form bulbils. The experiment was done in RCBD with three replications in Esfahan Center for Research in Agricultural Sciences and Natural Resources.The results revealsed that all concentrations of BA formed bulbils in more than 90 percent of plants except for the case of the control treatment. Then, bulbils were stored in two temperature conditions(31 and 9 centigrade) to evaluate their germination percentage and vegetative growth. It was revealed that the different concentrations of BA and storage conditions had no effect on bulbil germination, but bigger bulbils bore higher germination percentages than the small ones. The temprature treatment exerted no significant effect on vegetative traits, but the different treatments of BA proved significant at a level of 5%. All the bulbils produced viable plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alliaceae
  • Benzyladenin
  • cytokinin