اثر تیمار پس از برداشت آب گرم و شرایط دمای نگهداری بر میوه رسیده سبز گوجه فرنگی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

حساسیت میوه های گوجه فرنگی به دمای پایین و خسارت سرمازدگی، انبارمانی، بازاررسانی و قابلیت فروش میوه‌ها را محدود می‌کند. در این تحقیق اثر تیمار آب گرم به عنوان یک تیمار پس از برداشت توصیه شده، بر کاهش بروز خسارت سرمازدگی و تغییر خصوصیات کیفی میوه گوجه فرنگی طی دوره انبارمانی بررسی شد. میوه‌های گوجه فرنگی در مرحله رسیده سبز برداشت و با آب گرم ?C 45 به مدت 15 دقیقه تیمار گردیدند. سپس میوه ها به سه شرایط دمایی مختلف نگهداری شامل ?C 5، ?C 13 و شرایط دمایی شبیه سازی شده (SC) در محدوده زمانی بین برداشت و مصرف گوجه فرنگی توسط مصرف کننده، منتقل شدند. مدت نگهداری برای میوه ها 43 روز در نظر گرفته شد. رنگ میوه، رنگیزه لیکوپن، درصد کاهش وزن، سفتی، فعالیت آنزیم پلی گالاکتوروناز، میزان اسید آسکوربیک و خسارت سرمازدگی (CI) در مدت نگهداری، اندازه‌گیری و ارزیابی شد. در حالیکه میوه‌های گوجه‌فرنگی انبار شده در دمای ?C 13 بصورت تقریباً طبیعی رسیدند، انبارداری در دمای ?C 5 و شرایط دمایی شبیه سازی شده (SC) در رسیدن طبیعی میوه ها اختلال ایجاد کرد. تیمار گرمایی باعث تاخیر نسبی در توسعه رنگ میوه، کم شدن درصد کاهش وزن، افزایش اسید آسکوربیک و لیکوپن، همچنین کاهش فعالیت آنزیم پلی گالاکتوروناز شد. تیمار گرمایی همچنین اثر تعیین کننده مهمی بر کاهش بروز خسارت سرمازدگی در میوه‌های رسیده سبز داشت. نتایج نشان داد که در گوجه‌فرنگی به عنوان یک میوه فرازگرا، تیمار آب گرم و دمای نگهداری اثر مهمی بر عمر انباری و عمر قفسه ای آن داشت. این مطالعه تایید کرد که 13 درجه سانتی گراد یک دمای بهینه برای نگهداری و تیمار آب گرم یک تیمار پس از برداشت مناسب برای گوجه فرنگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Hot Water Treatment (HWT) and Storage Temperature Conditions on Mature Green Tomato

نویسندگان [English]

  • mohsen hatami 1
  • siamak kalantari 2
  • mojtaba delshad 3
چکیده [English]

Sensitivity of tomato fruit to low temperature and chilling injury limits the storage, handling and marketability of the fruit. As a recommended postharvest treatment, effects of hot water treatment (HWT) on reducing chilling injury and quality traits, variation of tomato fruits during storage life were investigated. Tomato fruits were harvested at mature green stage. They were treated by hot water at 45 ?C for 15 min, then placed at three storage temperature conditions including 5 ?C, 13 ?C, and at a Simulated Condition (SC) of the interval between harvest and consumption by the consumer. Storage period was 43 days. Fruit color, lycopene, weight loss, firmness, enzyme activity of polygalacturonase (PG), ascorbic acid and Chilling Injury (CI) were assessed and evaluated during the experiment. While storage of mature green tomatoes at 13 ?C developed normal ripening, storage at 5 ?C and during SC disturbed the normal ripening process. HWT caused delay in surface color development to some extent, resulting in reduction in weight loss and enzyme activity as well as in enhancing ascorbic acid and lycopene contents. It also had a significant effect on reduction of CI in mature green tomatoes. Based on the results, it can be concluded that in tomato as a climacteric fruit, HWT and temperature condition of storage exert significant effects on its storage and shelf life. This study confirmed that 13 ?C is the optimum temperature for maintenance while HWT is a proper postharvest treatment as regards tomato fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chilling injury
  • Heat treatment
  • Polygalacturoase
  • ripening
  • Tomato