بررسی تنوع ژنتیکی 608 ژنوتیپ بذری گردو (Juglans regia) و انتخاب برخی از ژنوتیپ‎های دارای صفات برتر

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی ژنوتیپ‎های دارای صفات برتر گردو، 608 ژنوتیپ مختلف گردو در شهرستان نی‌ریز ارزیابی و نتایج آن ثبت شد. صفاتی از قبیل رنگ مغز، شکل میوه، روزنه انتهای میوه، بافت پوست و گوشتی بودن مغز کدبندی و صفاتی مانند وزن مغز، درصد مغز و ضخامت پوست نیز اندازه‌گیری شد. ارتباط و همبستگی بین صفات در بیشتر موارد در سطح 1 تا 5 درصد معنی‎دار بوده و صفات وزن دانه با وزن مغز و همچنین ارتباط بین زمان باز شدن برگ با زمان برداشت محصول مثبت و معنی‎دار بود. در نهایت تعداد 44 ژنوتیپ برتر مشخص و با 10 صفت مورد ارزیابی بیشتر قرار گرفتند. آنالیز حاصل از تجزیه با روش وارد ژنوتیپ‎های برتر را در چهار گروه مختلف قرار داد. بیشترین اختلاف ژنتیکی مشاهده شده بین دو ژنوتیپ 564 و 536 با ژنوتیپ‎های 483، 572 و 581 بود. در بین ژنوتیپ‎های برتر تعداد 7 ژنوتیپ که به طور متوسط 85 درصد از خصوصیات مربوط به یک ژنوتیپ امید بخش (دیر برگی، باردهی جانبی و کیفیت مطلوب دانه) و قابل معرفی گردو را دارا بودند مشخص گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Genetic Diversity of 608 Persian Walnut Accessions for Screening of some Genotypes of Superior Traits

نویسندگان [English]

  • Aziz Ebrahimi
  • MohamadReza FttahiMoghadam
  • Zabiholah Zamani
  • Kurosh Vahdati
چکیده [English]

To investigate the genetic diversity of Persian walnut (Juglans regia), 608 different walnut genotypes of Neyriz region were evaluated for 30 morphological characteristics including kernel color, fruit shape, shell seal, shell texture and kernel plumpness, kernel weight, percentage of kernel as well as thickness of shell. The correlation between was traits in most cases significant at either 1 or 5% level. There was also positive correlation observed between seed weight with kernel weight. Furthermore, correlation between leaf bearing time and harvest was also significant. Finally the superior genotypes were analyzed with ten characterstics taken into account. The cluster analysis, according to Ward method and Euclidian distance, classified 44 genotypes in four groups. The highest distance was observed between the two genotypes 564 and 536, and the three ones namely: 483, 572 and 581. Forty four genotypes were selected among which 7 genotypes possessed an 85% of the requirements needed for a promising genotype .

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Genetic diversity
  • Morphological character
  • Traits correlation
  • Walnut