بررسی سازگاری و تاثیر گرده‎افشانی تکمیلی رقم "سوپرنووآ" با گرده ارقام مختلف بادام

نویسندگان

چکیده

بادام (Prunus dulcis) یکی از مهمترین میوه‌های خشک مناطق معتدله است که اکثر ارقام آن خودناسازگار بوده و برای تولید میوه تجارتی نیاز به گرده‌دهنده مناسب و سازگار دارند، لذا بررسی چگونگی تشکیل میوه و تعیین سازگاری ارقام مختلف از اهمیت بالایی در صنعت میوه‌کاری برخوردار است. از طرفی ایجاد ارقام خودسازگار بویژه در شرایط اقلیمی نامناسب برای گلدهی (دمای پائین) که فعالیت حشرات گرده‎افشان کننده به صورت کافی و مناسب نباشد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش،‌ رقم خودسازگار "سوپرنووآ" به عنوان پایه مادری با استفاده از دانه گرده ارقام "شاهرود21"، "شاهرود12"، "فراجیلو"، "10-4"، "5-11" و همچنین گرده رقم "سوپرنووآ" به عنوان پایه‌های پدری، با دو روش مختلف گرده‎افشانی شدند. طبق نتایج بدست آمده تمام ارقام مورد بررسی با رقم "سوپرنووآ" سازگار بودند. همچنین از نظر درصد تشکیل میوه بین ارقام (نوع دانه گرده) در مرحله 2 و 3 تفاوت معنی‎داری وجود داشت اما بین نوع گل‎های گرده‎افشانی شده رقم "سوپرنووآ" (اخته شده یا نشده) از نظر درصد تشکیل میوه تفاوتی مشاهده نگردید. گل‎های گرده‎افشانی شده رقم "سوپرنووآ" با گرده رقم "شاهرود 21" دارای بیشترین درصد تشکیل میوه بودند. همچنین کمترین درصد تشکیل میوه مربوط به گل‎های خودگرده‎افشانی شده رقم "سوپرنووآ" بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Compatibility and the Effects of Supplementary Pollination with Different Pollens on Fruit Set of Self-Compatible Almond 'Supernova'

نویسندگان [English]

 • Musa Rasooli
 • MohamadReza Fatahomoghadan
 • Zabiholah Zamani
 • Ali Eimani
 • Ali Ebadi
چکیده [English]

Almond (Prunus dulcis) is one of the most important nut bearing fruit crops among temperate zone crops of the world. Since, most almond cultivars are incompatible, as far as pollination is concerned, proper and compatible pollinizers are decisive for almond commercial production. Hence, a know ledge of sufficient fruit set by using compatible pollinizers is valuable in almond production industry. Moreover, an introduction of compatible cultivars is of special importance in severe environmental conditions not suitable for either flowering or insect pollinators. In this study, the compatible cultivar "Supernova" was considered as a seed parent and was hand pollinated using collected pollen from "Shahrood 21", "Shahrood 12", "Feragello", "4-10","11-5", and "Supernova" itself using two pollination methods ("Supernova with non-emasculated vs. emasculated flowers as seed parent). Results indicated that all used pollinizers were compatible on "Supernova". Significant differences among pollinizers were observed on fruit setting in stages 2 and 3 but there wasn't any significant difference observed between the two types of pollinated flowers (either emasculated or not). The highest fruit set was achieved by using "Shahrood 21", while the lowest setting recorded when "Supernova" was forced to self pollination.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Almond ("Supernova")
 • Compatibility
 • fruit set
 • pollination
 • pollinizer
 • Sf