اثرات پرتوتابی UV-C و کلرید کلسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه هلو رقم زعفرانی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه برای افزایش عمر انباری و کیفیت میوه هلو رقم زعفرانی، میوه‌ها با اشعه ماوراء بنفش (UV-C) با شدت 2-Wcm 4- 10× 435 /1 با سه زمان مختلف صفر (شاهد)، 5 و 15 دقیقه و همچنین غوطه‌وری در محلول کلریدکلسیم با دو غلظت صفر (شاهد) و 3 درصد تیمار شدند. این آزمایش به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تکرار بود. میوه‌های هلو پس از برداشت و پس از اعمال تیمارهای مورد نظر ‌45 روز در سردخانه در‌ دمایC °0 و رطوبت نسبی 5±90 درصد نگهداری شدند. صفات مورد بررسی در این آزمایش عبارت بودند از: سفتی بافت میوه، درصد مواد جامد محلول کل، اسیدیته قابل تیتراسیون، نسبت TSS/TA، pH آب میوه، درصد کاهش وزن، درصد پوسیدگی و میزان اسید آسکوربیک. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که پرتوتابی با اشعه UV-C و غوطه‌وری در کلرید کلسیم قابلیت انباری میوه‌ها را افزایش و کیفیت میوه‌ها را در پایان دوره نگهداری بهبود دادند. پرتوتابی فاکتورهایی مانند pH، TSS/TA و پوسیدگی را کاهش و اسیدیته قابل تیتراسیون، سفتی میوه و اسید آسکوربیک را افزایش داد. غوطه‌وری در کلرید کلسیم سفتی میوه و اسیدیته قابل تیتراسیون را افزایش و درصد کاهش وزن، درصد پوسیدگی و TSS/TA را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of UV-C Irradiation and CaCl2 Treatment on the Quality and Storage Life of Peach Fruit, Cv.Zafarany

نویسندگان [English]

  • Khalil Hamzehzad
  • vali rabiei
  • Lotfali Naseri
  • Siavash Hemati
چکیده [English]

To prolong the storage life and quality of 'Zafarany' peach, fruits were treated with UV-C irradiation with dosage of 1.435×10-4 Wcm-2 with three time durations (0, 5 and 15 min) and as well immersion of fruits in 0 and 3% CaCl2 solution. The experiment was carried out in a completely randomized design (factorial experiment) of four replications. Fruits were harvested in commercial maturity, treated as mentioned, and stord in a cold storage of 0°C (90±5% relative humidity) for 45 days. The quality traits including flesh firmness, total soluble solids (TSS), titrable acidity (TA), TSS/TA ratio, pH, weight loss, decay, ascorbic acid content were recorded. The results showed that UV-C irradiation along with dipping of fruits in CaCl2 solution increased the storage durability and improved the quality factors by the end of cold storage. UV-C irradiation decreased pH, TSS/TA and decay while increasing TA, firmness, and ascorbic acid content in fruits. Dipping in CaCl2 solution increased the firmness and TA while decreasing the weight loss, decay and as well the TSS/TA of fruits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • CaCl2
  • peach
  • storage life
  • UV-C irradiation