سنگ‎های آپاتیت ایران در کشت زئوپونیک رز و بررسی امکان جایگزین کردن آنها با کودهای فسفاته

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از سنگ‎های آپاتیت ایران در سیستم زئوپونیک و ارزشیابی این مواد به عنوان جایگزینی برای کودهای فسفاته در کشت رز گلخانه‌ای در طی سال‎های 85-1384 و در گلخانه‌های گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج به مرحله اجرا گذاشته شده است. در این تحقیق پنج بستر کشت شامل: M1 مخلوط وزنی از 89% خاک زراعی + 10% کلینوپتیلولیت + 1% آپاتیت منطقه جیرود. M2مخلوط وزنی از 82% خاک زراعی + 15% کلینوپتیلولیت + 3% آپاتیت منطقه جیرود.M3 مخلوط وزنی از 89% خاک زراعی + 10% کلینوپتیلولیت + 1% آپاتیت منطقه موندون.M4 مخلوط وزنی از 82% خاک زراعی + 15% کلینوپتیلولیت + 3% آپاتیت منطقه موندون و M5 شامل خاک زراعی به تنهایی بود (شاهد). پنج محلول غذایی که سه محلول بر پایه محلول کوئیک و لسن و دو محلول دیگر با غلظت کم در حدود غلظت عصاره خاک بر پایه پیشنهاد هلر، برای تغذیه گیاهان بکار برده شد که عنصر فسفر در این محلول‎ها متغیر بود. رقم رز در این آزمایش Black Magic بود. نتایج تحقیق نشان داد با توجه به pH بسترها و محلول‎های غذایی و طول دوره‌ی کشت، جذب فسفر و سایر عناصر از خاک و بسترهایی که میزان سنگ آپاتیت کمتر داشته‌اند بیشتر و آسان‌تر صورت گرفته و رشد گیاهان در این بسترها بهتر بوده همچنین سنگ آپاتیت منطقه موندون نسبت به جیرود عملکرد بهتری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran Apatite Rocks in Zeoponic Substrates Used for Growing Rose Their Substitution for Phosphate Fertilizers

نویسندگان [English]

  • Mesbah Babalar
  • Maryam azolfaghari
  • RuhAngiz Naderi
  • MohammadAli AsgariSarcheshmeh
  • Hosein Yazdani
چکیده [English]

This research was conducted at the Department of Horticluture, University of Tehran during years 2005-2006, to investigate the use of Iran apatite rocks in zeoponic substrate and as well to evaluate them as substitutes for phosphate fertilizers. Five different substrates namely: M1: 89 wt. % soil+10 wt. % Zeolite + 1 Wt.% Jeyrood apatite; M2: 82 wt.% Soil + 15 wt.% Zeolite+ 3 wt. % Jeyrood apatite; M3: 89 wt. % soil + 10 wt. % zeolite + 1 wt. % Moondoon apatite; M4: 82 Wt. % soil + 15 wt. % Zeolite + 3 wt. % Moondoon apatite; M5: soil only (as control) plus five different nutrient solution of: S1: Coïc and Lesaint solution as control; S2: half strength solution of Coïc and Lesaint; S3: half strength solution of Coïc and Lesaint with no phosphorus, S4: a solution similar to soil solution that is in a proper condition, S5: solution similar to the soil solution but with no phosphorus, were comared during the experimental period (six months). The plant material chosen was Rosa Sp., Var. Black Magic. The results, as based upon substrate pH, mutrient solution pH and culture periods indicated that, phosphorous and other nutrient uptakes from soil substrates containing a low amount of apatite took place more and easier than from the other substrates. The growth in these substrates was also more than that in the others. Furthermore, Mondoon apatite was shown to act more efficienctly than Jeyrood apatite, as substrate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apatite
  • Clinoptilolite
  • Nutrient Solution
  • substrate
  • Zeoponic