تعیین آستانه طول روز و درجه حرارت تجمعی برای تشکیل سوخ و آنالیز رشد رقم‌های پیاز

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین آستانه طول روز و درجه حرارت تجمعی برای تشکیل سوخ و آنالیز رشد رقم‌های قرمز ایرانشهر، سفید بهبهان و پریماورا آزمایشی به مدت یکسال (1386-1385) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهارتکرار اجرا شد. بذرها در اوایل آبان ماه در خزانه کشت و نشاها در اوایل بهمن ماه به زمین اصلی منتقل شدند. تاریخ تشکیل سوخ به روش نسبت تشکیل سوخ (حداکثر قطر سوخ تقسیم بر حداقل قطر گردن) محاسبه گردید. در رقم‌های قرمز ایرانشهر، سفید بهبهان و پریماورا آستانه طول روز برای تشکیل سوخ به ترتیب 12 ساعت و 7 دقیقه (29 اسفند)، 12 ساعت و 52 دقیقه (24 فروردین) و 12ساعت و 35 دقیقه (15 فروردین) و درجه حرارت تجمعی 3/1036، 2/1317 و 9/ 1178درجه روز رشد بود. برداشت سوخ در زمان افتادگی50 تا80 درصد برگ‎ها و شروع خشک شدن آنها انجام گرفت. نتایج آنالیز رشد مشخص نمود که در همه رقم‌های مورد بررسی مرحله رشد کند تا 135 روز بعد از جوانه زدن ادامه داشته و سپس مرحله رشد سریع گیاه آغاز شد. رقم سفید بهبهان شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبی، سرعت رشد محصول و سرعت رشد سوخ بیشتری از دو رقم دیگر داشت، به همین دلیل عملکرد ماده خشک سوخ این رقم از سایر رقم‌ها برتر بود. عملکرد تازه سوخ رقم پریماورا برتری معنی‎داری (در سطح 1%) بر دو رقم دیگر داشت. با این وجود با توجه به اختلاف بسیار معنی-دار درصد ماده خشک سوخ رقم‌های مورد مطالعه، عملکرد ماده خشک سوخ این رقم‌ها نیز مورد تجزیه واریانس قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد از لحاظ عملکرد ماده خشک سوخ در هکتار رقم سفید بهبهان بر سایر رقم‌ها در سطح 5% برتری دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination the Threshold of Photoperiodism and Cumulative Thermal Time Related to Bulbing and Growth Analysis of Onion Cultivars

نویسندگان [English]

  • AbdolSattar Darabi
  • AbdolKarim Kashi
  • Mesbah Babalar
  • Mohsen Khodadadi
چکیده [English]

To determine the threshold of photoperiodism and culmulative thermal time related to bulbing and growth analysis of Safid Behbehan, Ghermez Iranshahr and Primavera onion cultivars an experiment was conducted at Behbahan Agricultural Research Station for a year (2006-2007) based on a randomized complete block design of four replications. Seeds were sown in nursery in late October and seedlings transplanted in late January. Earliest time of bulbing was assessed using the bulbing ratio (maximum bulb diameter divided by minimum neck diameter). Bulbing occurred for Ghermez Iranshahr, Safid Behbahan and Primavera cultivars at a photoperiodism of 12 h and 7 min (19 March), 12 h and 52 min (15 April) and 12 h and 34 min (4 April) and cumulative thermal time of 1036.3, 1317.2 and 1179.8 growth degree days respectively. Bulbs were harvested when 50-80% of the foliage tops had fallen and started to collapse. The results of growth analysis indicated that the period of slow growth had been 135 days after emergence (for all the studied cultivars) and then the period of rapid growth of plants being started. Leaf area index (LAI), relative growth rate (RGR), crop growth rate (CGR) and bulb growth rate (BGR) of Safid Behbahan cultivar was higher than those in the other cultivars, so that this cultivar produced the highest yield of bulb dry weight. The yield of Bulb fresh weight in Primavera cultivar was significantly (1% level) higher than that in the other cultivars. However, due to the observation of high significant difference among bulb dry matter percentage in the studied cultivars, analysis of variance was done on yield of bulb dry weight. The obtained results indicated that the yield of bulb dry weight per hectare of Safid Behbahan cultivar was significantly (5% leval) higher than that in the other cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bulbing
  • Cumulative thermal time
  • Growth analysis
  • Onion
  • Photoperiodism