تهیه سازه برای ایجاد مقاومت همزمان به سه ویروس PLRV، PVX و CMV در سیب زمینی از طریق RNA Silencing

مونا بردبار؛ رضا درویش زاده؛ مقصود پژوهنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2021.298680.1775

چکیده
  سیب‌زمینی در جهان از نظر تولید پس از گندم، برنج و ذرت در جایگاه چهارم اهمیت قرار دارد. به دلیل تکثیر رویشی، ویروس‌ها از عوامل بیماریزای مهم در سیب‌زمینی محسوب می‌شوند. در گیاهان، خاموشی RNA یک سازوکار دفاعی علیه ویروس‌هاست. تحقیقات زیادی برای ایجاد مقاومت به ویروس ها با خاموش کردن ژن‌های خاص آنها صورت گرفته است اما در نهایت به خاطر ...  بیشتر