1. تکثیر درون‌شیشه‌ای و عاری‌سازی ژنوتیپ‌های برتر محلب (‏Prunus mahaleb‏) از ویروس‌های بذرزاد ‏از طریق گرمادرمانی و کشت مریستم ‏

ملیحه جمشیدیها؛ منصوره کشاورزی؛ مسعود نادرپور؛ ناصر بوذری؛ علی شکیب

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 513-522

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2018.262180.1479

چکیده
  محلب (Prunus mahaleb) از مهم­ترین منابع تولید پایه بذری و کلونال و رایج­ترین پایه بذری گیلاس و آلبالو در ایران است. هدف از این تحقیق دست­یابی به پایه­های انتخابی محلب NB5176، NBVP1و NBVP2 عاری از ویروس­های بذرزاد آبله آلو (Plum pox virus, PPV)، کوتولگی آلو (Prune dwarf virus, PDV)، لکه حلقوی بافت مرده درختان هسته­دار (Prunus necrotic ringspot virus, PNRSV) بود.  برای این منظور، ...  بیشتر

2. ارزیابی مولکولی کارایی گرمادرمانی و کشت مریستم برای حذف شماری از بیماری‌های ویروسی در ‏رقم‌های مهم تجاری گلابی (‏Pyrus communis L.‎‏) ‏

نوشین کاظمی؛ فریبرز زارع نهندی؛ علی اکبر حبشی؛ محمدرضا دادپور

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 983-992

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2019.267056.1516

چکیده
  این پژوهش با هدف تولید نهال عاری از سه ویروس ACLSV (Apple chlorotic leafspot virus)، ASGV (Apple stem grooving virus) و ASPV (Apple stem pitting virus) در هفت رقم گلابی شامل ابته فتل، بیروتی، درگزی، کوشیا، لوئیزبون، ملینا و اسپادونا انجام شد. آزمایش­ها با ارزیابی اثربخشی دوره‌های گرمادرمانی شامل صفر، 7، 14 و 21 روز در دمای 38 درجه سانتی‌گراد و کشت مریستم انتهایی با اندازه کمتر ...  بیشتر