1. مطالعه شاخص‌های زراعی- اقلیمی در مراحل فنولوژی و عملکرد رقم‌های جدید سیب‌زمینی در کشت ‏زمستانه

عبدالستار دارابی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 769-778

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2018.263247.1491

چکیده
  به منظور مطالعه شاخص­های زراعی- اقلیمی در مراحل فنولوژی و عملکرد رقم‌های جدید سیب­زمینی در کشت زمستانه، آزمایشی به‏‌‏صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی شامل 11 تیمار در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا گردید. نتایج نشان داد در مرحله حجیم‏‌‏شدن غده­ها بیشترین درجه روز رشد و واحد هلیو ترمال (به­ترتیب97/ 1003 ...  بیشتر