علوم گیاهان زینتی
اثر خشکی و سایه بر رشد چمن فستوکای پابلند (Festuca arundinacea L.) و علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum L.)

امیر صادقی؛ نعمت اله اعتمادی؛ علی نیکبخت؛ محمد رضا سبزعلیان

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 523-534

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56902

چکیده
  اطلاعات اندکی در مورد اثرهای متقابل تنش‏های محیطی بر فیزیولوژی و رشد گیاهان چمنی در اختیار است. همچنین بررسی جداگانۀ یک عامل محیطی بر روی گیاه نمی‌تواند الگوی مناسبی برای شرایط طبیعی باشد. در این پژوهش اثر متقابل سطوح مختلف سایه (0، 50 و 70 درصد) و سطوح خشکی (آبیاری کامل و قطع آبیاری) بر خصوصیات ظاهری بخش هوایی و ریشه‌ای علف گندمی بیابانی ...  بیشتر

اثر ترینگزاپک‏ اتیل و تنش پاخوری بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک فستوکای پابلند رقم ربل (Festuca arundinacea cultivar Rebel)

محمدحسین شیخ محمدی؛ نعمت الله اعتمادی؛ علی نیکبخت

دوره 46، شماره 3 ، آبان 1394، ، صفحه 455-465

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.55865

چکیده
  استفاده از کند‌کننده‏های رشد گیاهی از‌جمله ترینگزاپک اتیل در مدیریت چمن بسیار مرسوم و معمول شده است. از‌جمله اهداف استفاده از این ترکیبات کاهش رشد عمودی چمن، افزایش تراکم و مقاومت به تنش‌های زیستی و غیر‌زیستی است. هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر سطوح متفاوت ترینگزاپک اتیل (0، 25/0و 5/0 کیلوگرم در هکتار) و تنش پاخوری (پاخوری و عدم ...  بیشتر