اثرات روکش لایه جمع‌شونده، پوشش واکس و روکش پوشال کاغذ بر ویژگی‌های کیفی انارهای‌ ‏(‏Punica granatum L.‎‏) رقم ’اشکفتو‘ و ’رباب‘ در طول انبارمانی سرد

محمد رضا صفی زاده

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 405-418

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.322813.1924

چکیده
  این پژوهش برای ارزیابی اثرات شش تیمار پس از برداشت شامل 1- روکش لایه جمع‌شونده، 2- پوشش واکس، 3- روکش پوشال کاغذ، 4- پوشش واکس+ روکش لایه، 5- پوشش واکس+ روکش پوشال کاغذ، 6- بدون پوشش، بر ویژگی‌های کیفی فیزیکی-شیمیایی رقم‌های ’رباب‘ و ’اشکفتو‘ انار انجام شد. میوه‌های تیمار شده در دمای 5/3 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی حدود 85 درصد ...  بیشتر