ارزیابی تنوع ریخت‌شناسی برخی اکوتیپ‌های اسفرزه (‏Plantago ovata‏)‏

محمدحسین فتوکیان؛ مهدیه ارشدی

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 171-180

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.321096.1910

چکیده
  این تحقیق به منظور ارزیابی تنوع ریخت­شناسی در 16 اکوتیپ اسفرزه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار و با استفاده از 22 صفت ریخت شناسی اجرا شد. در تجزیه خوشه‌ای که با استفاده از داده­ها استاندارد شده انجام گرفت، فواصل بین اکوتیپ­ها با مربع فاصله اقلیدسی برآورد شد و دندروگرام به روش Ward ترسیم گردید. تجزیه عاملی به روش وریماکس ...  بیشتر