نویسنده = ������������������ ��������������
تأثیر طیف‌های مختلف نور ‏LED‏ بر صفات مورفوفیزیولوژیک سه گونه نعناع ‏

دوره 52، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 461-471

10.22059/ijhs.2020.298413.1771

مصطفی خزائی؛ فریبا رفیعی؛ محمدرضا سبزعلیان؛ سعدالله هوشمند