اثر پلی‌آمین‌ها بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گل شاخه‌بریدنی زنبق (‏Iris hollandica 'Blue ‎Magic'‎‏)‏

سید هاشم مرتضوی؛ مسعود ارغوانی؛ معظم حسنپور اصیل؛ عزیزاله خیری

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 269-280

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.287494.1701

چکیده
  پلی‌آمین‌ها گروهی از پلی‌کاتیون‌های آلی با وزن مولکولی کم هستند که دو یا تعداد بیشتری گروه آمین دارند و به دلیل نقش مثبت آنها در بهبود فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه، کاربرد آنها در کشاورزی رو به افزایش است. این پژوهش گلخانه‌ای به منظور بررسی اثر پلی‌آمین‌ها بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گل شاخه‌بریدنی زنبق (Iris hollandica 'Blue Magic') به ...  بیشتر