پاسخ فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی خیار گلخانه‌ای به کاربرد انواع خاکپوش‌ تحت تنش کم آبی

پژمان مشین چی؛ محمد رضا حسندخت؛ حسین دهقانی سانیچ

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 33-44

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.289405.1722

چکیده
  به‌منظور ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی خیار گلخانه­ای تحت تأثیر سطوح مختلف تنش کم آبی و انواع خاکپوش، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. سطوح مختلف آبیاری در سه سطح 100، 80 و 60 درصد نیاز آبی به‌عنوان کرت اصلی و سطوح خاکپوش در چهار سطح بدون خاکپوش، خاکپوش پلاستیک ...  بیشتر