اثر سدیم نیتروپروساید بر حفظ بازارپسندی و برخی خواص کیفی لیمو آب شیراز در شرایط انبار‏

غلامرضا هدایتی؛ فرشاد صادقی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 913-923

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.280767.1641

چکیده
  لیمو آب شیراز به دلیل داشتن عطر، طعم مطلوب و اسیدیته بالا مورد پسند بسیاری از مصرف کنندگان بوده و در صنعت به عنوان افزودنی غذاها کاربرد زیادی دارد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل سدیم نیتروپروساید در سه سطح (صفر، 5/7 و 15 میکرومولار) و مدت زمان انبارمانی در چهار سطح (زمان برداشت، 20، 40 و 60 روز پس از ...  بیشتر