شناسایی نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی مؤثر در تمایز و شناسایی رقم‌های تجاری و ژنوتیپ‌های ‏امیدبخش درخت به (‏Cydonia oblonga Mill.‎‏)‏

حمید عبداللهی؛ مهدی علیپور؛ مهسا خرمدل آزاد؛ امیر عباس تقی زاده

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 69-83

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.279010.1642

چکیده
  طی برنامه­های اصلاحی انجام شده روی درخت به، دو رقم معرفی­شده ویدوجا و بهتا، و سه ژنوتیپ امیدبخش اصفهان-2، اصفهان-3 و اصفهان-5 گزینش شده است. در این تحقیق به تعیین نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی اختصاصی درتمایزآنها پرداخته شد. ارزیابی مورفولوژیک براساس 38 صفت توصیف‌گر آزمون­های تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) و ارزیابی مولکولی براساس ...  بیشتر