تعدیل تنش شوری با محلول پاشی نانوذرات کربنات کلسیم در گل رز دلسویتا "‏Rosa hybrida L. cv. Dolce Vita‏"‏

عرفان امیدی؛ ندا دلیر؛ رسول راهنمایی؛ علیرضا بابائی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 825-834

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.282353.1653

چکیده
  به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی نانوذرات کربنات کلسیم و افزایش غیر مستقیم غلظت دی‌اکسید کربن حاصل از آن بر تعدیل تنش شوری گل رز رقم دلسویتا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به روش کشت بدون خاک با بستر مخلوط کوکوپیت و پرلیت، در سه تکرار اجرا شد. عامل اول شوری در دو سطح ( 8/1 و 2/3 دسی‌زیمنس بر متر با افزودن کلرید ...  بیشتر