تجزیه میانگین نسل‌ها جهت برآورد عمل ژن‌ها و وراثت‌پذیری صفات مرتبط با میوه طالبی ‏‏(‏Cucumis melo L.‎‏)‏

فاطمه امینی؛ نگار تن سازی؛ حسین رامشینی؛ محمود لطفی؛ محسن ابراهیمی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 645-655

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.276632.1606

چکیده
  به منظور تعیین نحوه توارث و تخمین پارامترهای ژنتیکی در صفات مهم میوه طالبی و همچنین گزینش بهترین گیاهان، نسل‌های P1، P2، F1، F2، BC1 و BC2 حاصل از تلاقی دو والد گینسن× سمسوری تهیه و در شرایط مزرعه، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار کشت شد. تجزیه میانگین نسل‌ها با استفاده از مدل شش پارامتری نشان داد که در وراثت صفات تعداد میوه ...  بیشتر