علوم گیاهان زینتی
ارزیابی کارایی جذب آب و رشد گیاهان زینتی رعنا زیبا و مارگریت در بسترهای متفاوت کشت

عزیزاله خندان میرکوهی؛ حدیثه فیاض؛ علیرضا مشرفی عراقی

دوره 48، شماره 3 ، دی 1396، ، صفحه 459-468

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.242119.1322

چکیده
  این تحقیق با هدف ارزیابی رشد گیاه رعنا زیبا (Gaillardia grandiflora) و مارگریت  (Leucanthemum × superbum) در بستر کشت با نسبت­های حجمی متفاوت از خاک مزرعه با بافت رسی لومی و پیت ماس (نسبت پیت ماس به خاک: 100درصد پیت، 80درصد پیت + 20درصد خاک، 60درصد پیت + 40درصد خاک، 20درصد پیت + 80درصد خاک و 100درصد خاک) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه­ای ...  بیشتر