علوم سبزی
مقایسه اثرات لاکتات‌کلسیم و پوترسین بر کیفیت پس از برداشت فلفل دلمه‌ای

نعیمه سلطانی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 973-979

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.240510.1312

چکیده
  این پژوهش به­منظور بررسی اثر تیمار‌های پس از برداشت پوترسین و لاکتات­کلسیم بر کیفیت انبارمانی میوه فلفل دلمه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار، در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل غوطه­وری میوه‌های فلفل دلمه‌ای به­مدت 5 دقیقه در محلول‌های پوترسین با غلظت‌های ...  بیشتر