علوم میوه
ارزیابی تأثیر اسید سالیسیلیک بر انبارمانی میوۀ سیب رقم‌های زرد و قرمز لبنانی (Red & Golden Delicious)

زهرا صداقتی؛ فاطمه ناظوری؛ سید حسین میردهقان

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 551-562

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.240328.1308

چکیده
  تأثیر غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک بر انبارمانی میوه‌های سیب رقم زرد و قرمز لبنانی موجود در باغ کنتوئیۀ رفسنجان در زمان برداشت، 45، 90، 135 و 180 روز پس از انبارمانی بررسی شد. تیمارها شامل بدون شست‌وشو، آب مقطر، اسید سالیسیلیک 1، 2 و 3 میلی‌مولار به مدت نیم و یک ساعت در سردخانه با دمای 1±2 درجۀ ‌سلسیوس بررسی شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل ...  بیشتر