فضای سبز و طراحی منظر
بررسی عملکرد برخی گیاهان در بسترهای متفاوت و عمق کاشت در شرایط خشکی در بام سبز گسترده

روح‌انگیز نادری؛ محمدرضا طاهری؛ شاداب رفاهی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 113-122

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.236083.1273

چکیده
  ازآنجایی‌که در نظام بام سبز گسترده (Extensive green roof ) شرایط سخت و ویژه‌ای از نظر محیطی برای گیاهان ایجاد می‌شود، باید در انتخاب گیاه دقت کافی را به عمل آورد تا بتوانند در آن شرایط عملکرد مورد نظر ما را داشته باشند. به‌منظور معرفی گونۀ مناسب و بررسی اثر تیمارهای آبیاری و عمق و نوع محیط کشت روی آن‌ها در این پژوهش، گیاهان را در جعبه‌هایی ...  بیشتر