بررسی تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه‌های سیب‌زمینی

جعفر نباتی؛ الهه برومند رضا زاده؛ محمد زارع مهرجردی؛ محمد کافی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 453-463

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.231740.1238

چکیده
  تأمین منبع نور مصنوعی برای رشد گیاهچه‌ها در کشت بافت سیب‌زمینی، مستلزم صرف هزینه‌های بالایی است. لذا بررسی‌ با هدف تولید گیاهچه در شرایط نور طبیعی و مقایسۀ ویژگی‌های ریخت‌شناختی آن با گیاهچه‌های رشدیافته در نور فلورسنت با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با نه تکرار در شرایط درون‌شیشه و چهار تکرار در شرایط ...  بیشتر