نویسنده = ������������ ������ ���������� ��������
بررسی تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه‌های سیب‌زمینی

دوره 49، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 453-463

10.22059/ijhs.2017.231740.1238

جعفر نباتی؛ الهه برومند رضا زاده؛ محمد زارع مهرجردی؛ محمد کافی