علوم گیاهان دارویی
تأثیر نانوکلات روی بر صفات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی زرین گیاه یا بادرنجبویه دنایی در شرایط تنش خشکی

سودابه مفاخری؛ بهور اصغری؛ محمد جواد نیکجویان

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 755-767

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.231417.1230

چکیده
  به­منظور بررسی اثر محلول‌پاشی با نانو­کلات، بر روی مقاومت به تنش خشکی و همچنین صفات کمی و کیفی زرین گیاه یا بادرنجبویه دنایی تحت تنش خشکی، آزمایشی به­صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با 3 تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل تنش خشکی در سه سطح (آبیاری در حد ظرفیت زراعی و آبیاری به­میزان 30 و 60 درصد ظرفیت زراعی) ...  بیشتر