علوم سبزی
اثر آسکوربات‌کلسیم بر سفتی بافت میوه، فعالیت آنزیم‌های تجزیه‌کننده دیواره‌سلولی و کیفیت پس از برداشت گوجه‌فرنگی رقم ریو‌گرند

صدیقه زارع؛ محمد سیاری

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 669-679

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.220257.1126

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر نمک آسکوربات­کلسیم بر انبارمانی میوه گوجه‌فرنگی (برداشت­شده در مرحله شکست رنگی)، طی 40 روز، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور زمان انبارمانی در 4 سطح و تیمار آسکوربات­کلسیم، در 3 سطح (غلظت‌های صفر، 25/0 و 5/0 درصد) و 3 تکرار به اجرا درآمد. میوه‌ها به­مدت 10 دقیقه ...  بیشتر