فضای سبز و طراحی منظر
تأثیر مقادیر مختلف ابر جاذب و ورمی‌کمپوست بر ویژگی‌های کمی و کیفی گازانیا (Gazania hybrida) در شرایط بام سبز

بنفشه فتحی؛ سعید ریزی؛ وحید روحی؛ مهدی قبادی نیا

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 423-429

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.206858.1011

چکیده
  با توجه به شرایط اقلیمی کشور ایران و مشکل کم­آبی و کمبود سرانۀ فضای سبز، بهره­گیری از شیوه­های مناسب به‌منظور کاهش مصرف آب در بام­های سبز ضرورت دارد. به این منظور آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1393 بر بام بخش تأسیسات گلخانه­های پژوهشی دانشگاه شهرکرد با استفاده از گیاه گازانیا به اجرا درآمد. ...  بیشتر