آنالیز گیاهان نارنج (Citrus aurantium) تراریخت حامل ژن پروتئین پوششی ویروس تریستیزای مرکبات

سکینه رضازاده؛ محمد مهدی سوهانی؛ مجمد حسین رضا دوست

دوره 48، ویژه نامه ، مهر 1396، ، صفحه 79-91

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.205120.996

چکیده
  درخت نارنج دارای ویژگی‌های با ارزشِ یک پایه ایده‌آل در مرکبات است اما، این گیاه به بیماری ویروس تریستزای مرکبات (CTV) به شدت حساس است. بر این اساس، بذور نارنج در شرایط in vitro کشت و به مدت 4 هفته درتاریکی و10 روز در روشنایی رشد کردند. ریز نمونه ها از اپی‌کوتیل وهیپوکوتیل تهیه و با استفاده از Agrobacterium tumefaciens نژاد EHA105 حامل وکتور خاموشی pFGC5941 و ...  بیشتر