بهبود تحمل به سرمای نشاهای گوجه‌فرنگی با پیش تیمار تنش خشکی

فردین قنبری؛ محمد سیاری

دوره 48، شماره 3 ، دی 1396، ، صفحه 669-679

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.204578.986

چکیده
  دمای پایین منجر به آسیب­های فیزیولوژیکی به یاخته­ در گیاهان حساس به سرمازدگی و از بین رفتن محصول در گیاهان مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری مانند گوجه‌فرنگی می­شود. در این تحقیق امکان افزایش تحمل تنش سرمایی در نشاهای گوجه‌فرنگی به‌وسیلۀ اعمال خشکی با 10 و 20 درصد پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) ارزیابی شد. آزمایش در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ...  بیشتر