افزایش انبارمانی و حفظ ویژگی‌های کیفی میوۀ انگور رقم "بی‌دانۀ قرمز" با استفاده از اسانس آویشن

مریم دهستانی اردکانی؛ یونس مستوفی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 753-764

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.203185.977

چکیده
  کاهش ارزش اقتصادی میوه­های برداشت‌شده، در نتیجۀ فساد قارچی پس از برداشت رخ می‌دهد که می­توان با استفاده از پوشش­های خوراکی آن‌ها را کنترل کرد.انگور به‌عنوان یکی از میوه­های بسیار فسادپذیر در معرض عامل‌های قارچی به‌ویژه Botrytis cinerea است. در این پژوهش، از اسانس آویشن برای جایگزینی تیمارهای قارچکش به‌منظور حفاظت در برابر بیماری­های ...  بیشتر