تأثیر اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی‌های مورفولوژی و فیزیولوژی شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens) در شرایط کمبود آهن

کبری سپهوند؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ سیده زهرا حسینی

دوره 48، شماره 3 ، دی 1396، ، صفحه 545-554

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.204698.987

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر اسید آسکوربیک در کاهش تأثیر وجود کمبود آهن، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایۀ طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار در گیاه شمعدانی معطر انجام شد. عامل‌ها شامل میزان آهن با سه سطح (0، 20 و 40 میکرو مولار) و اسیدآسکوربیک با سه سطح (0، 1 و 2 میلی­مولار) بود. قلمه­های ریشه­دار شده به‌صورت آبکشتی (هیدروپونیک) درون ماسه کاشت ...  بیشتر