اثر ترینگزاپک‏ اتیل و تنش پاخوری بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک فستوکای پابلند رقم ربل (Festuca arundinacea cultivar Rebel)

محمدحسین شیخ محمدی؛ نعمت الله اعتمادی؛ علی نیکبخت

دوره 46، شماره 3 ، آبان 1394، ، صفحه 455-465

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.55865

چکیده
  استفاده از کند‌کننده‏های رشد گیاهی از‌جمله ترینگزاپک اتیل در مدیریت چمن بسیار مرسوم و معمول شده است. از‌جمله اهداف استفاده از این ترکیبات کاهش رشد عمودی چمن، افزایش تراکم و مقاومت به تنش‌های زیستی و غیر‌زیستی است. هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر سطوح متفاوت ترینگزاپک اتیل (0، 25/0و 5/0 کیلوگرم در هکتار) و تنش پاخوری (پاخوری و عدم ...  بیشتر