تأثیر اسید جیبرلیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گل سفید و زرد (Alba and Apollo) گل میمون (Antirrhinum majus)

مهرانگیز چهرازی؛ حمیدرضا حسینی؛ الهه هاشمی دهکردی؛ خلیل اسدی وفا

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 265-273

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.130996.834

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر اسید جیبرلیک (0، 100، 200 و 400 میلی‌گرم بر لیتر) بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو رقم گل میمون (Antirrhinum majus) آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. دانهال‌ها 50 روز پس از کشت بذر (در مرحلة 6 تا 8 برگ حقیقی) تحت تیمار سطوح مختلف اسید جیبرلیک (به‌صورت محلول‌پاشی برگی) قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده ...  بیشتر