‌پاسخ دو رقم زیتون (ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی

وحید اکبری؛ رسول جلیلی مرندی؛ جلیل خارا؛ علیرضا فرخزاد

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 213-223

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54617

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر سایکوسل بر جنبه‏های مختلف رشد دو رقم زیتون (ماری و میشن) در شرایط تنش خشکی، آزمایش گلخانه‏ای با سه فاکتور شامل سه سطح سایکوسل (0، 500 و 1000 میلی‏گرم در لیتر)، سه سطح تنش خشکی (آبیاری نهال‏ها با فواصل 5، 10 و 15 روز یک‌بار) و دو رقم زیتون (ماری و میشن) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار و ...  بیشتر