تأثیر قارچ‌ریشة آربسکولار بر برخی شاخص‌های رشدی و فیزیولوژیکی در انگور رقم پرلت در شرایط دمای بالا

فاطمه شاهسوندی؛ سعید عشقی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 553-559

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.59817

چکیده
  دمای بالا از جمله عامل‌های محیطی محدودکنندۀ رشد گیاه در بسیاری از مناطق است. بنابراین با روند رو به افزایش پدیدۀ گرم شدن کرۀ زمین در سال‌های اخیر، بررسی تأثیر دمای بالا در رقم‌ها و گونه‌های مختلف و ارائۀ راهکارهایی در جهت بهبود تحمل گیاهان اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش تأثیر قارچ‌ریشة (میکوریزا) آربسکولار بر برخی صفات فیزیولوژیکی ...  بیشتر