بررسی اثر نوع و حالت محیط کشت و زمان جداسازی تخمک و جنین بر میزان موفقیت تکنیک نجات جنین انگور «فلیم سیدلس»

علی عبادی؛ مصطفی عالی فر؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ اصغر استاجی

دوره 45، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 245-256

https://doi.org/10.22059/ijhs.2014.52869

چکیده
  ‌انگور رقم فلیم سیدلس یکی از ارقام مهم و تجاری انگورهای رومیزی است که به‌دلیل خصوصیات میوه و تولید محصول زیاد در برنامه‌های اصلاحی استفاده می‌شود. اصلاح‌کنندگان به‌منظور به‌نژادی انگورهای بی‌دانه و با توجه به اهمیت در نظر گرفتن ارقام بی‌دانه به‌منزلۀ والد مادری برای افزایش تولید نتاج بی‌دانه در یک چرخۀ به‌نژادی از روش نجات ...  بیشتر