علوم میوه
تأثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر کیفیت و عمر انبارمانی پستۀ تازۀ رقم‌های ’فندقی‘ و ’کله‌قوچی‘

زهرا خنامانی؛ سید حسین میردهقان؛ محمد حسین شمشیری؛ حسین حکیم آبادی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 99-112

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.235535.1272

چکیده
  یکی از راهکار‌های افزایش ماندگاری فراورده‌های باغبانی، کاربرد پیش و پس از برداشت پلی‌آمین‌ها است. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر پلی‌آمین پوتریسین بر کیفیت پستۀ تازه در دوره‌های انبارداری انجام شده است. پسته‌های تازۀ رقم‌های فندقی و کله‌قوچی به روش غوطه‏وری در محلول‏های پوتریسین (0، 1 و 2 میلی‏مولار) به مدت هشت دقیقه تیمار ...  بیشتر

اثر قارچ میکوریز آربسکولار (Glomus mosseae) و باکتری سودوموناس فلورسنس بر رشد رویشی دانهال‏های پستۀ رقم قزوینی در چهار رژیم مختلف آبیاری

افسانه شول؛ محمد حسین شمشیری؛ عبدالرضا اخگری؛ مجید اسماعیلی زاده

دوره 45، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 297-307

https://doi.org/10.22059/ijhs.2014.52879

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر همزیستی قارچ میکوریز آربسکولار(Glomusmosseae) و باکتری سودوموناس فلورسنس[1] سویه P52 بر رشد رویشی دانهال‏های پستۀ رقم قزوینی در شرایط تنش خشکی، آزمایشی با چهار سطح تنش خشکی (100‌درصد ظرفیت مزرعه به‌منزلۀ شاهد و سطوح 75، 50 و 25 درصد ظرفیت مزرعه) و چهار سطح از کود زیستی[2] (گیاهان بدون میکوریز و باکتری به‌منزلۀ گیاهان شاهد، ...  بیشتر