تأثیر میکرو و نانوذرات سیلیسیم بر رشد و عملکرد توت‌فرنگی در کشت هیدروپونیک

رحمان یوسفی؛ محمود اثنی عشری

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 597-609

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.280371.1637

چکیده
  در این پژوهش اثر غلظت­های مختلف میکرو و نانوذرات دی­اکسید­ ­سیلیسیم (20، 40، 60 و 80 میلی‌گرم در لیتر) و دو روش کاربرد محلول‌پاشی برگی و محلول‌دهی ریشه­ای بر برخی ویژگی­های رشدی و عملکردی توت­فرنگی رقم کاماروزا بررسی شد. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشگاه بوعلی­سینا همدان ...  بیشتر